Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752470
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5104224
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3351457
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163618
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133640
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673196
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620256
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415666